МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Национален конкурс «Отлична туристическа дестинация, свързана със защитените територии”

Новини, свързани с БААТ

Национален конкурс «Отлична туристическа дестинация, свързана със защитените територии”

„952 Природата Ви приветства!”

Конкретните цели на проекта са:
• Да повиши разпознаваемостта на българските туристически продукти и дестинации чрез провеждане на национална комуникационна кампания, подбор на една отлична дестинация (на базата на дадени специфични критерии) и чрез разпространение на информация за избраната българска туристическа дестинация на европейско равнище.

• Да се насочи вниманието към разнообразието на българския туристически продукт и качеството на услугите чрез популяризиране на „нетрадиционния” подход и уникалните туристически характеристики на избраната отлична туристическа дестинация нс България.

• Да подпомогне за намаляване на сезонността на туризма в България чрез привличане на туристически потоци към „нетрадиционни” дестинации със специфичен фокус върху защитените територии.

• Да подпомага на национално ниво контактите между национални и местни заинтересовани страни и туристически организации за обмен на добри практики и популяризиране на модели за устойчиво развитие на туризма.

• Да допринесе за създаването на платформа за обмен на добри практики между наградените отлични дестинации в България и други европейски страни.

Държавна агенция по туризъм ще награди една отлична туристическа дестинация чрез провеждане на широкомащабна информационна кампания и прозрачна процедура за подбор на национално равнище. Избраната дестинация трябва да разполага с атрактивни природни ресурси, ползвайки защитената територия като актив, като в същото време зачита от една страна опазването на околната среда и от друга нуждите на посетителите и местното население.

Проектът ще популяризира региони в България, които имат ниско ниво на посещаемост в сравнение със средната за страната, региони, които не са добре познати на българските и европейски туристи въпреки съществуващите природни ресурси, културно наследство и възможности за туризъм. Тъй като избраните дестинации ще бъдат от по-слабо развити туристически региони и ще привличат туристи в избраните дестинации извън сезона, проектът ще допринесе за намаляване на сезонността на туризма в България, която е висока през летния сезон, особено по черноморското крайбрежие. Проектът дава възможност на избраната отлична дестинация в страната да бъде рекламирана на европейско ниво, което ще й позволи да повиши интереса към туристическите дестинации в защитени територии и необходимостта от посещението на повече туристи.

Когато бъде наградена, българската дестинация може да обмени опит и добри практики с подобни отлични дестинации от други европейски страни, което ще доведе до повишаване на знанията и мениджърския капацитет на местните туроператори.

В допълнение, проектът ще насърчи комуникацията между номинираните дестинации на национално ниво, включвайки ги в редовен обмен на добри практики и дискусии по различни теми относно стандартите и специфичните характеристики на туризма в защитените територии. Също така проектът ще допринесе за повишаване на капацитета на Държавна агенция за туризъм с оглед подготовката и реализирането на европейски проекти. Необходимият опит и съответни знания придобити при реализацията на проекта ще бъдат приложени в други бъдещи европейски проекти.

Общи насоки и критерии за присъждане на наградата Отлична българска туристическа дестинация:
а) да е „нетрадиционна” (посещаемостта да варира от „ниска” до „много ниска” в сравнение със средната за страната);
б) да включва в себе си местност, която е част от мрежата „Натура 2000” или друга „защитена територия” съгласно националното законодателство;
в) да бъде управлявана по такъв начин, че да бъде осигурена нейната социална, културна и екологична устойчивост, в партньорство с органите, отговорни за управлението на защитената територия и всички онези ангажирани в туризма в и около тази територия (т.е. туроператори, местно население и др.).

Дестинациите, които кандидатстват по този проект трябва да съблюдават следните общи изисквания за участие в конкурса за Отлична българска туристическа дестинация:
• Дестинации с нисък туристически поток (под 100 000 туриста годишно). Дестинации като големи градове, туристически курорти по Черноморието и ски курорти не се приемат за участие.
• Дестинации, които предлагат специфични събития/дейности, популяризиращи защитените територии и/или териториите граничещи с тях с цел създаване на „истинско усещане за мястото” и изграждане на усещане за ценността/важността на защитените територии, разнообразието на природата и околната среда като едно цяло (кореспондираща с темата избрана за 2009 „Туризъм и защитени територии”).

дата: 04.02.2009,
източник: ДАТ

Всички новини