МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Представиха наръчник за управление на НАТУРА 2000 зони

Новини, свързани с БААТ

Представиха наръчник за управление на НАТУРА 2000 зони

В София, на 31 март 2009 г. (вторник), в хотел “Света София” се проведе заключителната конференция на проект “Изграждане на капацитет за разработка на планове за управление на НАТУРА 2000 зони в България” ref. BBI–MATRA/2005/035.

Проектът цели подпомагане на Република България в прилагането на директивите за птиците и местообитанията, и е изпълнен с финансовата помощ на Програма BBI-MATRA (Холандия) от българо-холандски консорциум в състав Ameco Environmental Services, Зелени Балкани и Сдружение Природа Назаем.

Резултати от проекта

Работата по проекта доведе до два много полезни резултата в посока прилагането на НАТУРА 2000 в България:

Резултат 1: Практическо Ръководство “Управленско планиране на защитени зони в България”, насочено както към професионалисти, така и към масовата публика.
Ръководството е съобразено напълно с приетата в началото на тази година Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ПМС № 349 от 30.12.2008 г., обн. ДВ бр.7 от 27. 01. 2009 г.). Ръководството се състои от предговор и следните седем части:
Част 1 (Какво е НАТУРА 2000?) обяснява концепцията на НАТУРА 2000. Обсъдени са Директивите за птиците и местообитанията, които заедно формират структурата на мрежата НАТУРА 2000. Очертани са и следствията от прилагането на НАТУРА 2000 в България.
Част 2 (Благоприятно природозащитно състояние) обяснява нивата на прилагане на концепцията за благоприятно природозащитно състояние (БПС) и описва работните критерии и параметри за оценяване на БПС на видовете и типове местообитания на ниво “защитена зона” в България.
Част 3 (Управление на НАТУРА 2000 защитени зони) е фокусирана върху процесите на управление в защитените зони. Специално разработени за защитените зони планове за управление, разгледани или интегрирани в други планове за развитие, са добър и международно възприет начин за постигане на практическа реализация и управление на консервационните мерки. Тази част е разработена с оглед да разясни процеса на планиране и фазата на подготовка при разработването на подходящи ПУ за защитени зони от НАТУРА 2000 в България.
Част 4 (Планиране на дейности в земи и гори от горския фонд в НАТУРА 2000 защитени зони) предоставя основни насоки при планирането на различни дейности, прилагани в земи и гори от горския фонд (ЗГГФ), когато такива попадат в границите на защитени зони от НАТУРА 2000.
Част 5 (Комуникационна стратегия) включва указания за комуникация, обществена заинтересованост и участие, и описва как обществените и/или други заинтересовани страни могат да бъдат активно въвлечени от гледна точка на комуникационната стратегия, с цел повишаване на общественото съзнание и участие. Значението на комуникацията и общественото участие не бива да се подценяват. Опазването на природата зависи до голяма степен от възможно най-активната подкрепа от страна на населението. Общественото осъзнаване на важността от опазване на природното наследство в нашата страна, като част от Европа и света, би било предпоставка по-лесно и ефективно прилагане на политиката на НАТУРА 2000.
Част 6 (Приложения) съдържа допълнителна информация към съдържанието на някои елементи от основния текст в отделните части.
Част 7 (Автори и контакти) съдържа справка за авторския колектив на Ръководството и координати за контакти с екипа и с отговорната държавна институция – МОСВ.


Резултат 2: Пилотен план за управление на защитената зона “Пожарево-Гарван”
Пожарево-Гарван е ценна крайдунавска природна територия и е идентифицирана като защитена зона по Директивата за местообитанията от мрежата НАТУРА 2000 в България. В нея влизат 6 съществуващи защитени територии, както и 3 специално защитени зони по Директивата за птиците. Използвайки разработеното Ръководство (Резултат 2) и провеждайки серия от срещи със заинтересованите страни в района на зоната, екипът на проекта изработи един от първите планове за управление на защитена зона в България. Макар да има характер на пилотен тест на Ръководството, този план ще бъде придвижен по законовите процедури с цел да се превърне в пълноценен план за управление на зоната Пожарево-Гарван.

Изтегли ръководството

дата: 10.02.2009,
източник: Зелени Балкани

Всички новини