МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Покана за Общо събрание на БААТ на 27 май 2015 от 9:00 ч. в хотел Будапеща, София

Новини, свързани с БААТ

Покана за Общо събрание на БААТ на 27 май 2015 от 9:00 ч. в хотел Будапеща, София

Управителният съвет на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) на свое задедание от 02.04.2015 година, на основание чл.16 ал.(1) и ал.(2) от устава на БААТ и чл. 26 ал.(1) от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква на заседание Общото събрание на сдружение “Българска асоциация за алтернативен туризъм” в град София на 27 май 2015 година от 09.00 часа в сградата на хотел „Будапеща“, ул. “Будапеща” №92А, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на БААТ в периода м. април 2014 – м. май 2015 година;
Докладва: Председателят на УС на БААТ

2. Финансов отчет за дейността на БААТ за 2014 година;
Докладва: Председателят на УС на БААТ

3. Отчет на Контролния съвет на БААТ за 2014 година
Докладва: Председателят на КС на БААТ

4. Отмяна действието на Устава и приемане на нов Устав на БААТ
Докладва: Председателят на комисията за промяна на Устава

5. Избор на Управителен и Контролен съвет на БААТ;

6. Приемане на Програма на БААТ за 2015 година;

7. Приемане на Бюджет на БААТ за 2015 година;

8. Приемане на решение за размера на членския внос;

9. Приемане на нови членове;

10. Разни.

При липса на кворум, съгласно чл.17 от устава на БААТ и чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, заседанието на Общото събрание се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Председател на Управителния съвет: Любомир Попйорданов

дата: 27.04.2015,
източник: БААТ

Всички новини