МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Отчетно-изборно събрание на БААТ на 13.03.2018 г., 10:00, ул. Будапеща 92А

Новини, свързани с БААТ

Отчетно-изборно събрание на БААТ на 13.03.2018 г., 10:00, ул. Будапеща 92А

Уважаеми колеги,

На основание чл. 26 ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) свиква Общо отчетно - изборно събрание на БААТ на 13 март 2018 г. (сряда) от 10:00 ч. в хотел "Будапеща", зала Панония (ул. Будапеща №92A).

Отчетно - изборното събрание ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на БААТ за периода 20.03.2017 г - 01.03.2017 г. - Докладва: Председателят на УС

2. Финансов отчет за 2017 г. - Докладва: Председател на УС

3. Доклад на Контролния съвет - Докладва: член на КС

4. Обсъждане и приемане на отчета за дейността на Управителния съвет, Финансовия отчет за 2017 и Доклада на Контролния съвет

5. Избор на нов Управителен съвет и нов Контролен съвет

6. Обсъждане и приемане на Програма за дейността през 2018 - Докладва: Председателят на УС

7. Обсъждане и приемане на Бюджет за 2018 г. - Докладва: Председателят на УС

8. Обсъждане на нуждите и нагласите на членовете спрямо дейността на БААТ

9. Други

ЗАБ:
При липса на кворум съгласно ЗЮЛНСЦ и Устав на БААТ събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред на същото място.

дата: 13.02.2018,
източник: БААТ

Всички новини