МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Общо събрание 23 април 2019 г. от 10:30 ч. в гр. София

Новини, свързани с БААТ

Общо събрание 23 април 2019 г. от 10:30 ч. в гр. София

ПОКАНА
Отчетно-изборно Общо събрание на Сдружение
Българска асоциация за алтернативен туризъм

Съгласно чл. 19 от Устава на Сдружението и
решение на Управителния съвет от 7 март 2019 г.
се свиква
Отчетно-изборно Общо събрание на 23 април 2019 г. от 10:30 ч.
в гр. София на ул. Гладстон 8 (Зала Г8).
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет на БААТ за периода между 13.03.2018 г. и 23.04.2019 г.
2. Приемане на Годишен финансов отчет и на Отчет за приходите и разходите за 2018 г.
3. Доклад на Контролния съвет
4. Приемане на примерна програма и насоки за дейността на БААТ
5. Приемане на Бюджет за 2019 г.
6. Промени в Устава на Сдружението
7. Избор на Управителен съвет и на Председател на УС
8. Избор на Контролен съвет и Председател на КС
9. Други

При липса на кворум в 10:30 ч. на 23 април, съгласно чл. 20 от Устава на Сдружението Общото събрание ще бъде отложено с един час и ще се проведе на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

София, 21 март 2019 г.

дата: 20.10.2018,
източник: БААТ

Всички новини