МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / На 17.07.2014 г. беше подписан меморандум за сътрудничество за насърчаване на отговорния туризъм

Новини, свързани с БААТ

На 17.07.2014 г. беше подписан меморандум за сътрудничество за насърчаване на отговорния туризъм

Българска асоциация за алтернативен туризъм, организации от туристическия бранш и за опазване на природата и културното наследство подписаха меморандум, в който определят опазването на природата и културното наследство като приоритет за развитието на българския туризъм.

Целта на меморандума е превръщането на България в предпочитана дестинация за туризъм чрез повишаване качеството на туристическите услуги, спиране на загубата на биологичното разнообразие и ограничаване на негативното въздействие върху околната среда, промяна в нагласите към опазване автентичността на културното наследство и приобщаване и повишаване ангажираността на местното население.


По отношение опазването на природата подписалите меморандума отчитат трайно засилващи се негативни тенденции като стихийно и непланомерно презастрояване на Черноморието и някои планински региони. Меморандумът декларира подкрепа за спазване на законовите ограничения върху дейностите в уязвими райони, защитени територии и зони от мрежата Натура 2000.

Ще бъдат инициирани промени в законите, регулиращи планирането на територията и строителството с цел преустановяване на урбанизацията на туристически ресурси по Черноморието като плажовете в защитените територии, частта от зоните А и Б на Черноморското крайбрежие, попадащи в защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Ще се работи и за планиране на планинските ски курорти при съобразяване на туристическите зони със статут на защита и акцентиране върху възможностите за развитие на целогодишен туризъм.

Съвместната работа ще включва изготвяне на общи позиции по промени в законодателството, граждански контрол върху законодателната и изпълнителната власт и обединяване на експертния капацитет за активно участие в изготвянето на стратегически и програмни документи.

Меморандумът е безсрочен и отворен за присъединяване на всички заинтересовани граждани и организации, които споделят целите и позициите, застъпени в него. Всеки от партньорите може да се оттегли след едномесечно предизвестие.

До подписването на меморандума се стигна след няколко срещи между туристически и природозащитни организации, на които те установиха, че имат редица общи проблеми и се договориха взаимно да се информират и да изразяват общи позиции по проблеми от взаимен интерес. Първата съвместна инициатива беше изготвянето на становище по промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Меморандумът беше подписан от:
Българска туристическа камара
Бургаска регионална туристическа камара
Българска асоциация за алтернативен туризъм
Асоциация на българските туроператори и туристически агенти
Българска асоциация за селски и екотуризъм
Коалиция „За да остане природа в България“
Гражданска инициатива за опазване на културно-историческото наследство

Запознайте се с текста на меморандума

дата: 22.07.2014,
източник: БААТ

Всички новини