МEНЮ

Пътят на Желязната завеса

начална страница / Пътят на Желязната завеса

Пътят на Желязната завеса

Програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа

Проект "Устойчивост на мобилността по най-новия
ЕвроВело коридор "Пътя на Желязната завеса"

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Министерство на регионалното развитие

Проект "Устойчивост на мобилността по най-новия ЕвроВело коридор 13, Пътя на Желязната завеса" е вторият трансграничен проект за развитие на Велокоридор 13, по който БААТ е бенефициент. В рамките на проекта продължават дейностите по проучване финансирани от ГД Предприемачество на ЕК през 2011 г. Част от тези дейности бяха координирани от БААТ като водещ партньор в предишния проект „Дългосрочна стратегия за развитие и популяризиране на ЕвроВело коридор „По пътя на Желязната завеса”, в участъка му на Балканския полуостров”. Резулатите от него се състоят в индентифициране на трасе за маршрута, подробен доклад за приложимостта му и план за действие с кратко-, средно- и дългосрочни мерки за подобрения на условията за преминаване на маршрута. Настоящият проект е със срок за изпълнение от 24 месеца (в периода м. Октомври 2012г. – м. Септември 2014г.) и възлиза на обща стойност 1 403 441,05 EUR. В хода на изпълнение на проектните дейности БААТ си сътрудничи с Агенция за регионално и икономическо развитие Западна Панония, Унгария (водеща организация) и още 15 партньори от Австрия (1), България (2 – Асоциация на югозападните общини, Национална асоциация по велосипедизъм), Гърция (2), Унгария (4), Румъния (1), Словакия (1), Словения (1), Хърватия (1), Македония (1) и Сърбия (1).

Проектът има следните цели:

да подобри достъпността с велосипед на регионите от Югоизточна Европа чрез трансевропейски велокоридор
да свърже велосипедните маршрути със средствата на обществения транспорт
да популяризира колоезденето и комбинирането му с обществения транспорт като средство за устойчива мобилност
да подобри ефекта от развитието чрез обмен на опит и добри практики.

Планираните дейности в рамките на проекта обхващат:

Комуникация на проекта и разпространение на резултатите до заинтересованите страни
Проучване и анализ на нуждите от подобрения на условията за колездене и комбиниране на веломаршрутите с обществения транспорт
Разработване на конкретни оферти за комбиниране на велосипеден и обществен транспорт като част от цялостен туристически пакет
Промоция на колоезденето като средство за устойчива мобилност
Организационно развитие на маршрута и повишаване на капацитета на бенефициентите, оценка на резултатите и последващи действия.

Основната роля на БААТ в проекта е да:

предостави резултатите от проект "Дългосрочна стратегия за развитие и популяризиране на ЕвроВело коридор "Пътя на Желязната завеса" 
разработи и изпълни план за комуникация на проекта и резултатите му сред заинтересованите страни в България
разработи и изпълни план за популяризиране на проекта и маршрута сред крайните бенефициенти 

разработи портфолио с 5 конкретни туристически оферти и да ги предостави на вътрешни и чуждестранни туроператори и индивидуални туристи
да проучи специфичните нужди на велотуристите и да предостави на туристическите обекти инструкции за подобрение на обслужването, като създаде мрежа от обекти, които са подготвени да обслужват велотуристи.

Планираните за изпълнение от страна на БААТ дейности възлизат на прогнозна стойност от 87 562 EUR.
Участието на БААТ в изпълнение на проект «Устойчивост на мобилността по най-новия ЕвроВело коридор, Пътя на Желязната завеса», в качеството и на Партньор № 10 (ERDF10), се идентифицира със следните дейности:
1. Организация и управление на проекта
2. Комуникация на проекта
В рамките на проекта ще бъде организирана среща в София за представяне на проекта пред заинтересованите страни и медиите. Екипът на проектът ще участва в две конференции организирани от партньори по проекта. Резултатите от проекта ще бъдат представени на най-малко две конференции в България. Ще бъде преведен и разпространен бюлетинът на Европейската федерация по колоездене. Напредъкът по проекта ще бъде разпространяван до медиите. Ще бъде отпечатана брошура в 1000 копие.
3. Промоция на колоезденето като средство за устойчива мобилност
Ще бъде организирано участие на Зелени дни. Сайтът по проект «Устойчивост на мобилността по най-новия ЕвроВело коридор, Пътя на Желязната завеса» ще бъде надграден с възможност за публикуване на информация от крайни клиенти.
4. Разработване на конкретни оферти за комбиниране на велосипеден и обществен транспорт като част от цялостен туристически пакет - съгласно методология предоставена от водещия партньор;
5. Организационно развитие на маршрута и повишаване на капацитета на бенефициентите
- организация на едно обучително посещение за добри практики в сферата на велосипедните мрежи, инфраструктурни решения и промоция.

Основни резултати:

повишен интерес на бенефициентите към маршрута като средство за развитие на устойчив транспорт и туризъм;
разработени отсечки от маршрута с готовност за посрещане на велотуристи ;
създадена информираност сред българите за възможностите за велотуризъм;
ангажираност на национални, регионални и местни власти към процеса на развитие;
повишен капацитет на представители на заинтересованите страни;

Официалната страница на проект "Устойчивост на мобилността" www.ict13.eu