МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Общо събрание на БААТ на 20.03. в София

Новини, свързани с БААТ

Общо събрание на БААТ на 20.03. в София

На основание ​​чл. 26 ал.1 и ал.2 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ) свиква заседание на Общо събрание на БААТ на 20 март 2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Зала Г8 (ул. Гладстон №8). Общото събрание ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на БААТ за периода между 08.06.2016 г и 01.03.2017 г.

2. Доклад на Контролния съвет

3. Приемане на Програма за дейността през 2017

4. Приемане на Годишен финасов отчет на БААТ за 2016 г.

5. Приемане на Бюджет за 2017 г.

6. Състояние на уебсайт на БААТ и предложения за промени

7. Други

ЗАБ:
При липса на кворум съгласно ЗЮЛНСЦ и Устав на БААТсъбранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред на същото място.

дата: 21.02.2017,
източник: БААТ

Всички новини