МEНЮ

Новини

начална страница / Новини / Своге ще развива алтернативен туризъм

Новини, свързани с БААТ

Своге ще развива алтернативен туризъм

Развитието на туризма е част от проекта за превръщането на община Своге в модерна европейска община, пише в.Дума.

Своге ще развива алтернативен туризъм - културен, ловен, екотуризъм, чрез изработ¬ване на качествен турис¬тически продукт и рекла¬мата му.

Проектът за развитие на туризма предвижда изграждане на подходяща инфраструктура и подобря¬ване състоянието на па¬метниците на културата. Предвиждат се реставра¬ционни работи в манасти¬рите Седемте престола и Света Петка.

Част от конкретните стъпки са свързани и с функциони¬рането на екотуристически посетителски центрове в Своге и с. Лакатник. Ще бъдат из¬градени екопътеки и туристически маршрути, а също така и възстановяване на Ба¬зовата пътека и на тради¬ционния туристически мар¬шрут Ком - Емине.

Проектът предвижда създаване на туристи¬чески информационен център в с. Батулия, изграждане на център за художествени занаяти в с. Лакатник, изграждане на колоездачни алеи и пешеходни пътеки.

дата: 11.09.2009,
източник: www.//news.expert.bg/n186299/p5/

Всички новини